Sądecka Rada Miasta uhonorowała Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego przyznaniem mu Tarczy Herbowej „Zasłużony dla miasta Nowego Sącza”. Ostatecznie za przyjęciem projektu uchwały było osiemnastu radnych, nikt nie było przeciw, cztery nie uczestniczyły w głosowaniu i jedna była nieobecna.